Vårårsmöte 2015

Härmed kallas Ni/du till årsmöte den 15 mars 2015 kl 14:00 i restaurangen på
Nicklastorp.

Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.
6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Övriga frågor (information och diskussion).

 


Välkomna!
Styrelsen<

Kommentarer