Lite bra att veta om nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Varför är nyckelbiotoper viktiga?

Nyckelbiotoper är viktiga för den biologiska mångfalden. Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som försvunnit i det omgivande landskapet. De arter som lever i sådana miljöer uppträder inte slumpartat eller jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta samlade på platser som har speciella egenskaper. Därför har dessa miljöer en nyckelroll för bevarandet av skogens växter och djur.

Hur känns en nyckelbiotop igen?

Det finns mer än 50 olika typer av nyckelbiotoper. Det görs en samlad bedömning av områdets struktur, historik, fysiska miljö och av vilka arter som finns där. Många nyckelbiotoper känns lätt igen på att det är gott om olika nyckelelement som till exempel död ved, gamla träd, hamlade träd, mossklädda stenblock och bergväggar.

Åtgärder i nyckelbiotoper kräver samråd

Vill du göra åtgärder i nyckelbiotopen måste du anmäla åtgärden för samråd med Skogsstyrelsen. Det gäller oavsett om området är en registrerad nyckelbiotop eller ej. Inom vår bana finns dessa nyckelbiotoper; se rödmarkerade. (utdrag från skogsstyrelsens info och karta) Inom dessa områden får vi alltså inte ta ned döda träd, rensa sly etc som vi vill utan måste ha tillstånd från Skogsstyrelsen. Det måste vi ha med i vår planering för arbete på bla till höger för hål 11.

Kommentarer