Kallelse till vårårsmöte

Härmed kallas Ni/du till årsmöte den 16 mars 2013 kl 14.00 i restaurangen på Nicklastorp.

Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.
6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Övriga frågor (information och diskussion).

Årsmöteshandlingar finns att tillgå på kansliet en vecka innan årsmötet.

Det kommer att finnas kaffe med kaka som förfriskning.

Efter årsmötet kommer lite aktuell information om årets nyheter!

Välkomna!
Styrelsen

Kommentarer