Kallelse till Vår-Årsmöte i Nicklastorp GK.

Kallelse till Vår-Årsmöte i Nicklastorp GK.

Härmed kallas Ni/du till årsmöte den 28 mars 2021 kl 18:00.

Mötet kommer att hållas digitalt.

Du anmäler Ditt deltagande i GIT. Mötet ligger inlagd som en tävling

Föredragningslista

 

 1.  Fastställande av röstlängd för mötet.
 2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3.  Fastställande av föredragningslista.
 4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6.  a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,                                                                                                     b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senast räkenskapsåret.
 7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10.  Prisutdelning KM 2020
 11.  Övriga frågor (information och diskussion).

 

Årsmöteshandlingar finns att tillgå på kansliet en vecka innan årsmötet. 

 

Välkomna!

Kommentarer