Kallelse till Höst-Årsmöte i Nicklastorp GK.

Kallelse till Höst-Årsmöte i Nicklastorp GK.

Härmed kallas Ni/du till årsmöte den 22 november 2020 kl 13:00.

Mötet kommer att hållas digitalt pga de restiktioner för möten som region Blekinge bestämt fr om 11/11

Du anmäler Ditt deltagande i GIT. Mötet ligger inlagd som en tävling, se Höstmötet

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 3. Fastställande av föredragningslista. 
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Punkter från det inställda vårmötet:
  a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  c Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
  d Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
  e Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 8. Val av
 9. a) klubbens ordförande för en tid av 1 år;
 10. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 11. c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 12. d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 13. e) 5 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 14. f) ombud till GDF-möte.
 15. Utdelning utmärkelse
 16. Övriga frågor,

 

Årsmöteshandlingar finns att tillgå på kansliet en vecka innan årsmötet. 

 

Välkomna!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Augustipokalen 2023 2023-07-18
Nybörjarkurser 2023 2023-07-03
Resultat Irish rumble 2023-06-30
Nicklastorpsveckan 2023 2023-06-19
Ny Ordförande 2023-04-25