Kallelse till Höst-Årsmöte i Nicklastorp GK.

Härmed kallas Ni/du till årsmöte den 24 november 2019 kl 14:00 i restaurangen på Nicklastorp.

Mötet sker i år direkt efter avslutningen av glöggolfen.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 3. Fastställande av föredragningslista. 
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
 7. Val av
 8. a) klubbens ordförande för en tid av 1 år;
 9. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 10. c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 11. d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 12. e) 5 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 13. f) ombud till GDF-möte.
 14. Övriga frågor (information och diskussion).

 

Årsmöteshandlingar finns på nedanstående länk. Logga in med samma inloggning som Min Golf

 

Välkomna!

 

Kommentarer