Kallelse till årsmöte 26/11 -23

Till våra medlemmar i Nicklastorp GK, 802443-4477.
 
Härmed kallas Du till årsmöte Söndag den 26 november kl16.00 i Restaurangen på Nicklastorp.
 
Dagordning bifogas se nedan.
 
På årsmötet skall beslut fattas om bl.a. budget och medlemsavgifter.
 
Förslaget till budget som styrelsen skall ta ställning till medför höjd medlemsavgift med 50kr till 500kr per år. 
 
Nicklastorp Golf AB har indikerat att spelrättsavgifterna kommer att höjas, redovisning sker på årsmötet.
 
Om tävlingsverksamheten skall kunna genomföras under 2024 behöver fler personer engagera sig, det är önskvärt om du vill åta dig någon del i detta.
 
Förslag har lämnats att inrätta greenvärdar eller medlemmar som vill delta i förbättringsarbeten med banan och spelområdena.
 
Du kan meddela mig om du är beredd att delta i något av dessa delar.
 
Hoppas vi ses på årsmötet.
 
Välkommen
Tommy Svensson
Ordförande

 

 

Härmed kallas Ni/Du till årsmöte den 26 november 2023 kl 16:00 i restaurangen på Nicklastorp.

Föredragningslista:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av:
  • budget
  • medlemsavgifter
  • övriga avgifter
  • verksamhetsplan
  • jämställdhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Val av:
  • Ordförande för en tid av 1år
  • Ledamöter till styrelsen för en tid av 2år,
  • Två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av 1år,
  • Två revisorer och suppleanter för en tid av ett år. (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta)
  • Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,
  • Ombud till GDF[1]-möte (Ett ombud förutom Ordförande för klubben)
 8. Övriga frågor (information och diskussion).
 9. Avslutning

                                                                                                 

Årsmöteshandlingar finns att tillgå på kansliet eller på nedanstående länk senast en vecka innan årsmötet.


 

Välkomna!

Styrelsen för Nicklastorp GK

 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar