Kallelse till Vår-årsmöte

Härmed kallas Ni/Du till årsmöte den 25 mars 2018 kl 14:00 i restaurangen på Nicklastorp.

Föredragningslista:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.
2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.    Fastställande av föredragningslista.
4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
       skall justera mötesprotokollet.
6  a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
    b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
        räkenskapsåret.
7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
       verksamhets- och räkenskapsåret.
8.    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
       respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Prisutdelning KM 2017 och årets Nicklastorpare.
11.  Övriga frågor (information och diskussion).

Årsmöteshandlingar finns att tillgå på kansliet en vecka innan årsmötet.

Det kommer att finnas kaffe med kaka som förfriskning.

Välkomna!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Sommargreenerna stängda 2018-12-03
Höstårsmöte 2018 2018-10-29
Vintergolf 2018-2019 2018-10-27
Glöggolf 2018-10-25
Shootout damgolf 2018 2018-09-27