Kallelse till Vår-årsmöte

Härmed kallas Ni/Du till årsmöte den 30 mars 2017 kl 19:00 i restaurangen på Nicklastorp.

Föredragningslista:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.
2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.    Fastställande av föredragningslista.
4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
       skall justera mötesprotokollet.
6  a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
    b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
        räkenskapsåret.
7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
       verksamhets- och räkenskapsåret.
8.    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
       respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Prisutdelning KM 2016
11.  Övriga frågor (information och diskussion).

Årsmöteshandlingar finns att tillgå på kansliet en vecka innan årsmötet.

Det kommer att finnas kaffe med kaka som förfriskning.

Välkomna!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Enkät till nya golfare 2018-01-09
Info från styrelsen - December 2018-01-02
God Jul & Gott Nytt år 2017-12-19
Glöggolf 2017-11-27
Höstårsmöte 2017 2017-11-09